1. Pro potřeby těchto Zásad ochrany osobních údajů se rozumí:

 • Podnikatel – Petra Lesniaková, IČ 02241935, sídlem Sportovní 539, 330 08  Zruč-Senec, e-mail: obchod@latky-online.cz
 • Subjekt – fyzická osoba, která vstupuje či je ve vztahu s Podnikatelem a poskytuje Podnikateli své osobní údaje;

2. Tyto Zásady pro ochranu osobních údajů může Podnikatel změnit či doplnit. O každé takové změně Podnikatel Subjekt e-mailem informujeme nejméně 30 dnů před nabytím účinnosti změn. Nebude-li Subjekt se změnou souhlasit, má právo bez jakékoliv sankce vypovědět smluvní vztah založený s Podnikatelem.

3. Tyto Zásady pro ochranu osobních údajů popisují, jak Podnikatel nakládá s osobními údaji fyzických osob při dodržení Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů, známé také jako GDPR (dále jen „GDPR“).

4. Podnikatel je správcem osobních údajů. Podnikatel zpracovává výhradně osobní údaje získané od Subjektů.

5. Osobní údaje Podnikatel zpracovává v rozsahu, který je nezbytný pro poskytnutí dané služby, kterou se Subjektem sjednává. Lze je rozdělit do dvou skupin, a to osobní údaje, které může zpracovávat bez souhlasu Subjektu a osobní údaje, které bez souhlasu zpracovávat nelze. Pokud se jedná o zpracování osobních údajů, ke kterému není třeba souhlasu, není založení smluvního vztahu nikdy vázáno na poskytnutí souhlasu.

6. Podnikatel zpracovává tyto osobní údaje ve smyslu čl. 4 odst. 1 GDPR:

 • jméno a příjmení
 • adresa bydliště
 • adresa elektronické pošty (e-mail)
 • číslo bankovního účtu
 • telefonní číslo
 • IČ a DIČ

7. Osobní údaje uvedené v bodě 6 těchto zásad Podnikatel zpracovává za účelem:

 • plnění smlouvy podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, jejíž smluvní stranou je Subjekt;
 • splnění právní povinnosti, která se na Podnikatele vztahuje a vyplývá ze zvláštních právních předpisů.

Pokud osobní údaje nutné pro některý z výše uvedených důvodů odmítne Subjekt sdělit, Podnikatel nemůže poskytnout příslušnou službu či jiné plnění, pro které osobní údaje potřebuje.

8. Osobní údaje Podnikatel uchovává pouze po nezbytně nutnou dobu a archivuje dle zákonných lhůt, které Podnikateli ukládají právní předpisy. Osobní údaje Podnikatel zpracovává po dobu trvání smluvního vztahu a na něho navazujících vztahů mezi Podnikatelem a Subjektem (trvání záruční lhůty apod.), či jiného právního titulu, který umožňuje osobní údaje Subjektu zpracovávat. Podnikatel má nastavena přísná vnitřní pravidla, která prověřují zákonnost držení osobních údajů, a že údaje Podnikatel nedrží déle, než je oprávněn. Po ztrátě zákonného důvodu Podnikatel provádí výmaz příslušných osobních údajů. Osobní údaje, které zpracovává Podnikatel se souhlasem Subjektu, uchovává pouze po dobu trvání účelu, k němuž byl souhlas udělen.

9. Při poskytování služeb nám pomáhají následující zpracovatelé, jejichž provoz je v souladu s evropskými standardy ochrany osobních údajů, přičemž zpracovávání osobních údajů třetími stranami je upraveno jejich vlastními podmínkami poskytování služeb. Subjekt souhlasí, že jim Podnikatel může předávat osobní údaje Subjektu pro naplnění výše uvedených účelů, bude-li to nezbytné pro zabezpečení nebo zajištění plnění služeb:

 • dopravci, dle volby Subjektu v objednávkovém formuláři Podnikatele, při uzavírání kupní smlouvy distančním způsobem prostřednictvím online obchodu Podnikatele, umístěného na internetové adrese eshop.warez.monster, přičemž dopravcem může být:
  • Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, IČ 47114983
  • Zásilkovna s.r.o., Drahobejlova 1019/27, 190 00 Praha, IČ. 28408306
 • účetní, zpracující Podnikateli účetnictví

Osobní údaje neopouští území Evropské unie.

10. Žádný další zpracovatel nebude do zpracování zapojen bez souhlasu Subjektu či bez uzavření smlouvy, která dílčího zpracovatele zavazuje k podstatně podobným povinnostem s ohledem na zpracování osobních údajů, ke kterým je vázán Podnikatel. V případě, že Podnikatel bude mít v úmyslu zapojit do zpracovávání dalšího zpracovatele, je Podnikatel povinen informovat Subjekt. Veškeré pokyny pro další zpracovatele budou v souladu s právními předpisy ochrany osobních údajů a těchto zásad. Podnikatel bude vždy dbát vhodného výběru zpracovatelů, zejména na základě záruk, kterými zabezpečí technickou a organizační ochranu Podnikatelem předávaných osobních údajů.

11. Podnikatel se zavazuje zajistit, aby další zpracovatelé nebo osoby účastnící se zpracování z pověření Podnikatele, vždy splňovali vysoký standard důvěry, a to především uzavřením smlouvy o zpracování osobních údajů.

12. Údaje Subjektu může Podnikatel dále zpracovávat také tehdy, dá-li subjekt k tomu vědomý, dobrovolný a informovaný souhlas ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

13. Souhlas má nejčastěji formu e-mailu nebo bude udělen aktivním krokem Subjektu, vyžadovaným v e-mailu.

14. Zpracovávat osobní údaje na základě souhlasu může Podnikatel po dobu trvání poskytování služeb. Lhůta pro zpracovávání může být kratší, pokud dojde k odvolání souhlasu.

15. Souhlas se zpracováním osobních údajů může Subjekt kdykoliv odvolat zasláním požadavku na adresu sídla Podnikatele. Zpracování osobních údajů, ke kterému došlo před odvoláním souhlasu, je zákonné.

16. Udělený souhlas platí také pro Podnikatelem pověřené zpracovatele.

17. Podnikatel se zavazuje zabezpečit osobní údaje v souladu s čl. 32 GDPR. Podnikatel prohlašuje, že ke dni uzavření smlouvy Podnikatel přijal technická opatření zajišťující zabezpečení osobních údajů.

18. Strany jsou povinny poskytnout si vzájemnou součinnost v případě podezření ze zneužití osobních údajů Subjektů údajů. Strany vynaloží maximální úsilí a přijmou taková opatření, aby se zamezilo vzniku rizika zneužití osobních údajů.

19. Podnikatel nezpracovává osobní údaje dětí ani zvláštní kategorie osobních údajů, tzv. citlivé osobní údaje, ve smyslu čl. 9 GDPR.

20. Podnikatel vždy vynaloží maximální úsilí, aby nedošlo k neoprávněnému zpracování osobních údajů jinými osobami, nicméně neodpovídá Subjektu ani jiným osobám za újmu způsobenou neoprávněným zpracováním osobních údajů třetí osobou.

21. V případě, že se Podnikatel dozví o bezpečnostním riziku spojeným s osobními údaji, bez zbytečného odkladu Subjekt upozorní.

22. Podnikatel se zavazuje, že v případě vzniku újmy v souvislosti s únikem osobních údajů či jiné skutečnosti, která vede ke vzniku újmy, poskytneme Subjektu součinnost a asistenci při vymáhání náhrady po odpovědných zpracovatelích. Sám Podnikatel však nenese odpovědnost za pochybení jím pověřených zpracovatelů.

23. Subjekt bere na vědomí, že má plnou zodpovědnost za správnost údajů, které poskytl Podnikateli. Subjekt potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé, přesné a že se vztahují výhradně k jeho osobě nebo, že uvedl údaje, jejichž užitím nedošlo k zásahu do práv třetích osob. Subjekt se zavazuje vždy vyrozumět Podnikatele o změnách v osobních údajích, aby byly zpracovávány pouze aktuální a úplné údaje, a to na žádost Podnikatele nebo i bez žádosti.

24. Podnikatel osobní údaje zpracovává transparentně, korektně a v souladu s legislativními požadavky. Bude-li se Subjekt domnívat, že Podnikatel provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

 • vždy požádat Podnikatele o vysvětlení nebo kopii osobních údajů, které Podnikatel o Subjektu zpracovává;
 • vznést námitku proti zpracování za účelem oprávněného zájmu;
 • požadovat poskytnutí informace o rozsahu či způsobu zpracování osobních údajů Subjektu;
 • nepřesné či neúplné osobní údaje aktualizovat či doplnit;
 • požadovat výmaz osobních údajů, pokud nejsou potřebné pro účel, pro který byly zpracovávány, pokud došlo k odvolání souhlasu s jejich zpracováním, byly zpracovány protiprávně, musí být vymazány ke splnění právní povinnosti, nebo byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti;
 • požadovat omezení zpracování osobních údajů.

Výše uvedená práva je Subjekt oprávněn realizovat písemně na adresu sídla Společnosti či emailem na adresu info@latky-online.cz a Podnikatel na takové informace či požadavky reaguje v přiměřené lhůtě (nejvýše 30 dní).

25. Subjekt má právo obrátit se také přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů (uoou.cz)

Úřad pro ochranu osobních údajů:

Pplk. Sochora 27

170 00 Praha 7

telefon: +420 234 665 111

26. Veškeré soukromoprávní právní vztahy vznikající na základě nebo v souvislosti se zpracováváním osobních údajů se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup k nim realizován. K řešení případných sporů vzniklých v souvislosti s ochranou soukromí mezi Subjektem a Podnikatelem jsou příslušné české soudy, které budou aplikovat české právo.